Slide background

REGULAMIN

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KLUBU ZAKUPOWEGO MARCHEWKA

§ 1.

WARUNKI OGÓLNE

 1. Szczegółowe zasady korzystania z serwisu internetowego pn. Klub Zakupowy Marchewka prowadzonego pod adresem klubmarchewka.pl  (zwanego dalej serwisem) odbywają się według niniejszego regulaminu.
 2. Serwis funkcjonuję przy wykorzystaniu platformy internetowej pn. IT PLM®, która jest własnością Fundacji Partnerstwo dla Środowiska.
 3. Niniejszy regulamin uzupełnia Polityka Prywatności Klub Zakupowego Marchewka i wszystkie czynności wykonywane w ramach niniejszego regulaminu są zgodne z Polityką Prywatności.
 4. Klub Zakupowy Marchewka składa się z dwóch funkcjonalności, które są wzajemnie uzupełniające i które wyodrębnia i umożliwia IT PLM®:
  1.  Organizator Serwisu Klubu Zakupowego Marchewka – to funkcja tworzenia, rozwijania, wzmacniania rynku lokalnego jakim jest Klub Zakupowy Marchewka, polegająca na przygotowaniu rolników i małych przetwórców żywności (w tym też tych, którzy do tej poru nie sprzedawali swoich nadwyżek produkcyjnych) do udziału w powstającym rynku lokalnym jakim jest Klub Zakupowy Marchewka oraz edukacji konsumenckiej dotyczącej walorów produktów lokalnych i korzyści wynikającej z kupowania wprost od rolnika. Organizator Serwisu jest odpowiedzialny za wprowadzanie i zatwierdzanie użytkowników serwisu, tj. producentów, klientów, administratorów oraz produktów, które będą dostępne w serwisie pod kątem ich autentyczności. Organizator Serwisu posiada licencję do korzystania z IT PLM®
  2. Organizator Sprzedaży Klubu Zakupowego Marchewka – to funkcja zarządzania transakcjami finansowymi i rozliczeniami niezbędnymi do prowadzenia działalności kupna-sprzedaży żywnościowych produktów lokalnych oraz dla potrzeby dokonania rozliczeń z partycypującymi producentami i klientami, które wynikają z kolejnych sesji sprzedażowych, umożliwianych przez serwis IT PLM®. Organizator Sprzedaży jest odpowiedzialny za prowadzenie sprzedaży w rozumieniu przepisów handlowych i działa z upoważnienia Organizatora Serwisu na zasadach uzgodnionych z nim.
 5. Operatorem serwisu internetowego Klubu Zakupowego Marchewka jest: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska w restrukturyzacji, ul. Św. Benedykta 6A LU1,  30-535 Kraków
 6. Organizatorem Sprzedaży Klubu Zakupowego Marchewka jest: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska w restrukturyzacji, ul. Św. Benedykta 6A LU1,  30-535 Kraków
 7. Złożone przez Klienta ( zwanego dalej Klientem lub Zamawiającym) zamówienie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, akceptacją polityki prywatności i zobowiązuje Klienta do ich przestrzegania.
 8. Ceny produktów dostępnych w sklepie są cenami brutto (zawierają należny podatek VAT) i są przedstawione w złotych polskich.
 9. Do korzystania z serwisu niezbędny jest dostęp do sieci Internet oraz konto poczty elektronicznej.
 10. Zabrania się wszelkich czynności, które destabilizowałyby pracę serwisu internetowego, utrudniałyby dostęp lub korzystanie z niego. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę Właściciela serwisu internetowego lub innych Kupujących lub zagrażających ich prawom lub interesom.

§ 2.

UZYSKANIE DOSTĘPU DO SERWISU

 1. Klub Zakupowy Marchewka funkcjonuje jako element systemu sprzedaży Produkt Lokalny z Małopolski, który wykreowała Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.
 2. Klub Zakupowy Marchewka jest klubem zamkniętym, co oznacza, że osoby chcące przyłączyć do Klubu muszą się zarejestrować i zaakceptować Regulamin Klubu Marchewka oraz Politykę Prywatności. Bez akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności nie ma dostępu do dokonania zakupów w ramach oferty znajdującej się w serwisie.
 3. Aby uzyskać login i hasło do korzystania z serwisu należy się zarejestrować na stronie https://klubmarchewka.pl lub skontaktować się mailowo z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, która jest operatorem serwisu internetowego oraz Organizatorem Sprzedaży Klubu Zakupowego - biuro@fpds.pl  
 4. Po zgłoszeniu i weryfikacji operatora serwisu oraz organizatora sprzedaży Klubu Marchewka, klient otrzymuje dostęp do strony zakupowej https://klubmarchewka.pl, która zawiera aktualną ofertę oraz informację o dostępnych produktach oraz o producentach.
 5. Rejestracja do serwisu odbywa się przy składaniu pierwszego zamówienia. Utworzony login i hasło dają dostęp do konta klienckiego i przy kolejnych zamówieniach pozwalają na korzystanie z opcji „Mam już konto” (podczas składania zamówienia) lub bezpośrednio funkcji „Zaloguj”.

§3.

TWORZENIE OFERTY I PROCES ZAMAWIANIA PRODUKTÓW

 1. Sesje sprzedażowe odbywają się co tydzień. W zależności od potrzeb i możliwości, organizator Klub Marchewka może organizować sesję sprzedażową w innych terminach i o innej częstotliwości.
 2. Oferta produktów dostępnych w Klubie Zakupowym Marchewka jest aktualizowana dla każdej cotygodniowej sesji sprzedażowej. Rozpoczęcie sesji odbywa się w poniedziałki i jest sygnalizowane mailem informującym o jej uruchomieniu. Dopiero po otrzymaniu maila, można zamawiać produkty z aktualnej sesji.
 3. Zamówienia przyjmowane są do wyczerpania limitu zamówień, nie później jednak niż do środy do godz. 10.00.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma drogą e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 5. Jeśli ilość zamawianego produktu podczas dodawania do koszyka zamówień przekracza jego dostępność w serwisie, klient otrzymuje komunikat o ograniczonej dostępności. Ostateczne potwierdzenie listy zamówionych produktów klient uzyskuje zawsze po zatwierdzeniu zamówienia.
 6. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa Cywilnego.
 7. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 8. Zamówienia towarów mogą składać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
 9. Organizator sprzedaży Klubu Marchewka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane w szczególności przez blokowanie lub usuwanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych.
 10. Jednorazowe nieodebranie zamówionych produktów skutkuje wykluczeniem z możliwości uczestnictwa w Klubie Zakupowym Marchewka.

§ 4.

PŁATNOŚĆ I ODBIÓR PRODUKTÓW

 1. Płatność odbywa się on-line lub przelewem po złożeniu zamówienia lub przy odbiorze produktów w punkcie odbioru. Organizator sprzedaży Klubu Zakupowego Marchewka ustala możliwe formy dokonanie płatności każdorazowo w sesji sprzedażowej.  Możliwe formy płatności to: gotówka, karta płatnicza, płatności on-line lub przelew. Wyjątek stanowią zamówienia z opcją dowozu, jeśli taka będzie dostępna, gdzie płatność realizowana jest wyłącznie przelewem lub płatnością on-line.
 2. Za dokonany zakup wystawiany jest paragon, do obioru wraz z zamówieniem.. Na prośbę klienta, wystawiana jest też faktura.
 3. Odbiór osobisty zamówionych produktów odbywa się we czwartki, w godz. od 16.00 – 19.30 lub w innych godzinach wskazanych przez organizatora sprzedaży Klub Marchewka w wybranym przez klienta punkcie odbioru, wybrany z pośród punktów odbioru wskazanych przez organizatora Klub Zakupowego Marchewka jako dostępne w danej sesji sprzedażowej.
 4. W przypadku umożliwienia przez Klub Zakupowy, opcji dowozu zamówienia, po uprzednim zgłoszeniu przez klienta w trakcie zamawiania produktów. Klient zobowiązany jest do podania imienia, nazwiska, telefonu odbiorcy oraz adresu dostawy. Za dostarczenie zamówienia doliczana jest kwota 15zł za zamówienie o wartości poniżej 150zł. Za zamówienie o wartości powyżej 150zł, opłata wynosi 10zł. Płatność za zamówienie z opcją dowozu płatne. Ceny mogą ulec zmiany. W takim przypadku Organizator Sprzedaży Klubu Zakupowego Marchewka powiadomi klientów przed rozpoczęciem kolejnej sesji sprzedażowej.

§ 5

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia dostarczenia. Towar powinien być zwrócony w oryginalnym opakowaniu. Zwrotu należy dokonać w terminie 14 dni od daty odbioru pod adres firmy, po uprzedniej informacji drogą e-mailową (biuro@fpds.pl). Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru.
 2. W przypadku różnicy gramatury na niekorzyść Klienta, wynikającej z dopasowaniu gramatury do zamówienia (np. gomułka sera, cała szynka), organizator sprzedażyKlubu dokonana odpowiednią rekompensatę.
 3. Żywność to specjalna grupa towarów, które na ogół mają krótszą przydatność do spożycia. Żywność złej jakości podlega reklamacji:
 4. w terminie 3 dni od otwarcia towaru paczkowanego oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości.
 5. w terminie 3 dni od dnia sprzedaży w przypadku towaru sprzedawanego luzem.
 6. Reklamowany produkt, Klient może zwrócić w punkcie odbioru towaru, w godzinach jego funkcjonowania.
 7. Po uwzględnieniu reklamacji, zwrot za reklamowany towar zostanie dokonany gotówkowo lub przelewem.
 8. Przy stwierdzeniu niezgodności pomiędzy złożonym zamówieniem a dostarczonym towarem, Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie sprzedawcę i odmówić przyjęcia towarów, których nie zamawiał.

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 roku ( Dz.U. nr 22 poz.271 z póz.zm. )
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2020r.

 

Zatwierdzili:

 

Rafał Serafin

Prezes Zarządu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska w restrukturyzacji